PLC
ADSL
Wifi
คืออะไร
การสื่อสารด้วยสายไฟฟ้า
การสื่อสารด้วยสายโทรศัพท์
การสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ
ที่ความถี่ 2.4 Ghz
อุปกรณ์
โมเด็มราคาประมาณ
3,990 บ. หรือ ต่ำกว่า
โมเด็มราคาประมาณ
2,000 บ
เร้าว์เตอร์ราคาประมาณ
3,000บ.
การติดตั้ง
เสียบไฟเข้าโมเด็มเสียบสาย
แลนด์จากโมเด็ม เข้า
คอมพิวเตอร์
ติดตั้ง Software และตั้งค่า
ต่างๆ ให้ถูกต้องรวมถึงการ
ติดตั้งอุปกรณ์ แยกสัญญาณกับ
สายโทรศัพท์
ต้องติดตั้ง Software
และตั้งค่าต่างๆ ให้ถูกต้อง
การเคลื่อนย้าย
ย้ายไปที่ไหนก็ได้ที่มีปลั๊กไฟ
ใช้ได้เฉพาะบริเวณที่มี
สายโทรคัพท์
ย้ายไปที่ไหนก็ได้
ที่มีการเดินสายสัญญาณ ไว้แล้ว
จำนวน
คอมพิวเตอร์ที่ต่อ
1 โมเด็ม ต่อ 1 คอมพิวเตอร์
1 โมเด็ม ต่อ 1 คอมพิวเตอร์
1 เร้าว์เตอร์ อาจใช้ได้หลายเครื่อง
ขึ้นอยู่กับขนาด ของ อุปกรณ์
ความปลอดภัย
เข้ารหัส
ระบบจัดการให้อัตโนมัต
เข้ารหัส
ระบบจัดการให้ อัตโนมัต
ต้องตั้งรหัส WEP ทั้ง เร้าว์เตอร์
กับคอมพิวเตอร์ให้ตรงกัน
ความเร็วในการ
รับข้อมูลสูงสุด
(download)
85 Mbps
8 Mbps
ส่วนใหญ่ใช้ต่อกับ ADSL
ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับความเร็วของ
ADSL
ความเร็วในการ
ส่งข้อมูลสูงสุด
(upload)
85 Mbps
0.5 Mbps
ส่วนใหญ่ใช้ต่อกับ ADSL
ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับ ความเร็วของ
ADSL
ประโยชน์ที่ได้
สะดวกในการ รับ-ส่งข้อมูล
ทั้งภาพและเสียงได้รวดเร็ว
ทำให้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้
ในทุกที่ ที่มีสายไฟฟ้าเข้าถึง
สะดวกในการรับข้อมูล แต่
ส่งข้อมูลได้ช้าทำให้การทำงาน
ที่ต้องส่งข้อมูลทำได้ช้า

สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได ้ เฉพาะที่มีสายโทรศัพท์เข้าถึง

ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลขึ้น
อยู่กับระบบที่ผู้ให้บริการจัดส่ง
มาให้

สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้เฉพาะ
บริเวณ ที่มีสัญญาณ WIFI

 

Page 2